Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศสำนักงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 ม.ค. 62

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา

8 ม.ค. 62

(ทช.)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

8 ม.ค. 62

(ทช.)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย ในท้องที่ตำบลสวนเขื่อน และตำบลป่าแตง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตห้ามล่าสั

3 ธ.ค. 61

(อน.)ผลสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง
19 ต.ค. 61

(ทน.)ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล 2562

15 พ.ค. 61

การประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโนบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ต่อต้านการทุจริต ฉบับภาษาอังกฤษ)

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.60 Mb ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง
15 พ.ค. 61

การประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโนบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ต่อต้านการทุจริต ฉบับภาษาไทย)

ประเภทไฟล์: .JPG ขนาดไฟล์ : 0.88 Mb ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง
25 เม.ย. 61

(สวล.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล"

จำนวนทั้งหมด 15 รายการ
1 2