Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(คู่มือประชาชน)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 มี.ค. 65

พรบ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535

10 มี.ค. 65

พรบ.โรงงาน ฉบับ 2

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.63 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
8 ต.ค. 64

ทำเนียบส่วนราชการ ปี 2564 ของจังหวัดนครราชสีม ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.36 Mb ดาวน์โหลด: 346 ครั้ง
24 ส.ค. 64

คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ สำหรับสถานประกอบกิจการ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
16 มี.ค. 64

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

16 มี.ค. 64

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ประกาศ สทนช. กำหนดแบบคำขอฯ (อยู่ระหว่างประกาศฯ)

16 มี.ค. 64

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ กฎกระทรวงงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 335 ครั้ง
25 ธ.ค. 63

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จำนวนทั้งหมด 138 รายการ
1 2 3 4 5 > >>