Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมและต้องปฏิบัติตามกฏหมายมาตรา 80 หรือไม่

ถาม : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมและต้องปฏิบัติตามกฏหมายมาตรา 80 หรือไม่
 
ตอบ : การพิจารณาว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใด เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมจะต้องพิจารณาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และประเภท ข ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม

รงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองและได้ระบายน้ำออกสู่ท่อปิดระบบบำบัดนำ้เสียกลางของนิคมอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายมาตรา 80 อย่างไร

ถาม :โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองและได้ระบายน้ำออกสู่ท่อปิดระบบบำบัดนำ้เสียกลางของนิคมอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายมาตรา 80 อย่างไร
 
ตอบ : ทุกโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจำต้องมีการจัดส่งน้ำสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมจึงอยู่ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษและเป็นผู้รับผิดชอบ การรายงานตามกฎกระทรวงมาตรา 80 ด้วยเหตุนี้ ทุกนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียกลางจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฏกระทรวงมาตรา 80
         หากกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียกลางหรือมีระบบบำบัดน้ำเสียกลาง แต่ไม่สามารถรับน้ำเสียจากทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบำบัดได้ กรณีเช่นนี้ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งไม่มีการส่งน้ำเสียไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรม โรงงานเหล่านี้จึงต้องบำบัดน้ำเสียเอง และมีหน้าที่รายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายมาตรา 80 หรือไม่อย่างไร

ถาม :โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายมาตรา 80 หรือไม่อย่างไร

 
ตอบ : โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำเสียตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบการจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นผู้ทำหน้าที่รายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้แทนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ

แหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องถูกควบคุมภายหลังจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะต้องดำเนินการรายงานตามบทบัญญัติ ม.80 หรือไม่

ถาม : แหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องถูกควบคุมภายหลังจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะต้องดำเนินการรายงานตามบทบัญญัติ ม.80 หรือไม่
 
ตอบ : มาตรา 80  เป็นบัญญัติกำหนดหน้าที่ของแหล่งกำเนินมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำเสียในการรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  ไม่ว่าแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นจะถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมก่อนหรือหลังจากที่กฎกระทรวง ม.80 มีผลบังคัใช้ เช่นเดียวกับบทบัญญัติตามมาตรา 70 ซึ่งกำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษถูกควบคุมมีหน้าที่ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีด้วย

อยากสมัครเป็น ทสม. จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่เราเรียกย่อ ๆ ว่า อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา อสม. จึงเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับจนครอบคลุมหมู่บ้านในชนบทและชุมชนเมืองกว่า 8 แสนคน แม้ว่าพลังของ อสม. อาจจะดูเล็กน้อยดั่งเม็ดกรวดเม็ดทรายเมื่อยามกระจายอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ แต่เมื่อมีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเป็นชมรมฯ พลังเหล่านี้ก็มีความมั่นคงดั่งภูผา พร้อมที่จะต่อสู้และก้าวนำไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน

เอกสารแนบ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 21894 ครั้ง

ปริมาณขยะในจังหวัดนครราชสีมา ณ ปัจจุบันที่ เท่าไร ?

ปี 2559 สะสม460,000 ตัน

เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร คือเบอร์อะไร ?

โทรศัพท์ 0 4421 4377  โทรสาร 0 4421 4908

สำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน ?

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ
1 2 3 4