Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

การผังเมือง คืออะไร

การผังเมือง   หมายความว่า  การวาง จัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและ  ผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต  และการกำหนดแนวทางดังกล่าวยังต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย  สวัสดิภาพของสังคม  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  และโบราณคดีอีกด้วย

การวางผังเมืองมีประโยชน์

       1. ทำให้เมืองหรือชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะ

       2. เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนให้มีระเบียบ โดยวางผังโครงการคมนาคมและขนส่งให้สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

       3. ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย

       4. ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน

       5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผ่อนหย่อนใจ

       6. ดำรงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี

       7. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามทั้งในเขตเมืองและชนบท

เราสามารถช่วยลดโลกร้อน ได้อย่างไร

เราสามารถช่วยลดโลกร้อน ด้วยวิธีง่าย ดังนี้

1. ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก 

2. เปลี่ยนมาใช้ของมือสอง เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับบางชิ้นไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เสมอ 

3. เดินหรือขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์ 

4. เลือกใช้ เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อน้อยๆ เพื่อลดปริมาณขยะจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในโลก

5. ลดปริมาณขยะในบ้าน ใช้ประโยชน์จากสิ่งของต่างๆ ในบ้านให้คุ้มค่า 

6. แยกขยะให้เป็นนิสัย ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงแยกขยะให้เป็นสัดส่วน 

7. ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆ ไปปลูกป่าไม่ได้ ก็ปลูกในกระถางก็ได้ ต้นไม้ทำหน้าที่เหมือนเป็นปอดให้กับระบบนิเวศวิทยา ปลูกต้นไม้ 1 ต้นจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตันตลอดอายุของมัน

8. หยุดใช้สินค้าที่มีสาร CFC ตัวการสำคัญในการทำลายชั้นโอโซนโลก หรือถ้าจะใช้ก็ใช้น้อยที่สุดหรือเท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะเครื่องใช้ฟ้าที่ก่อให้เกิดความเย็น 

9. หันมาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ทำจากธรรมชาติ   

ภาวะโลกร้อน คือ

ภาวะโลกร้อน คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือน กระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ว่า Green house effect ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) การตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวย ความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทำให้กลไกใน การดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป จากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้กระทำ ต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของ ภาวะโลกร้อน

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน คือ

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน คือ

1. ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะเมื่อภูเขาน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งละลาย ทำให้ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น และไหลลงสู่ทั่วโลกทำให้เกิดน้ำท่วมได้ทุกทวีป นอกจากนี้จะทำให้สัตว์ทางทะเลตาย เพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง และในหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นสภาวะอากาศ แปรปรวนอาจทำให้เกิดพายุต่างๆ มากมายเข้าไปทำลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบ จะสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศ แนวปะการังถูกทำลาย สิ่งมีชีวิตในทะเลก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็จะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญจะสูญเสียรายได้มหาศาล

3. ผลกระทบด้านสุขภาพ

โลกร้อนขึ้นจะสร้างสภาวะที่พอเหมาะพอควรให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โลกร้อนขึ้นจะก่อให้เกิด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การฟักตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืช ทั้งจะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไข้ส่า อหิวาตกโรค และอาหารเป็นพิษเพิ่มมาก

หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ การใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและใช้ให้เกิดประโยชน์ หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีดังนี้

1. การถนอมรักษา คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพทั้งปริมาณและคุณภาพเอาไว้ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. การบูรณะฟื้นฟู คือ การทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม

3. การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า รีไซเคิล การนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นการอนุรักษ์อีกวิธีหนึ่ง เช่น การนำเศษกระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง และเหล็กที่ทิ้งแล้วกลับมาหลอมหรือเปลี่ยนสภาพ ให้นำกลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น

4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น น้ำที่ไหลลงมาตามลำน้ำ ถ้าหากสร้างเขื่อนขวางกั้นลำน้ำเพื่อยกระดับของน้ำให้เขื่อนสูงขึ้น แล้วนำพลังงานน้ำนั้นมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอีกวิธีหนึ่ง

5. การนำสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน การนำสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางชนิดอาจทำได้ เช่น การนำก๊าซธรรมชาติ มาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

6.การสำรวจแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติม เป็นการค้นหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

7. การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นใช้ ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์สามารถผลิตของเทียมขึ้นใช้แทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ยางเทียม ไหมเทียม เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่นดิน น้ำ ภูมิอากาศ เป็นตัวกำหนดชนิดของอาหารที่จะสามารถผลิตหรือหาได้ในชุมชนนั้นๆ ลักษณะภูมิศาสตร์ จึงเป็นปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริโภค

คำว่า "ระบบบำบัดน้ำเสีย" ตามคำนิยามสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงครอบคลุมเพียงใด

ถาม : คำว่า "ระบบบำบัดน้ำเสีย" ตามคำนิยามสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงครอบคลุมเพียงใด

 

ตอบ : กฎกระทรวงมาตรา 80 บัญญัตินิยามคำว่า "ระบบบำบัดน้ำเสีย" ให้หมายความว่ากระบวนการบำบัดนำ้เสีย และให้หมายความรวมถึงท่อสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการบำบัดนำ้เสียด้วย ดังนั้นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ซึ่งทำกระบวนการบำบัดน้ำเสียก็ถือว่ามีระบบบำบัดน้ำเสียตามนิยามข้างต้นแล้ว เช่น บ่อดักไขมันก็ถือเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียประเภทหนึ่ง

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งไม่มีกิจกรรมการทิ้งของเสีย ไม่มีบริการล้างรถ และมีเพียงหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2 หัวเท่านั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80 หรือไม่อย่างไร

ถาม :สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งไม่มีกิจกรรมการทิ้งของเสีย ไม่มีบริการล้างรถ และมีเพียงหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2 หัวเท่านั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80 หรือไม่อย่างไร

 

ตอบ : เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2546 ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และประเภท ข แล้ว หากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวเข้าข่ายเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก หรือ ข ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80 เนื่องจากการพิจารณาว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใดถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียไม่ได้พิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานีบริการน้ำมันนั้น

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ
1 2 3 4