Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

ขยะอันตรายจากชุมชน มีกี่ประเภท

ขยะอันตรายจากชุมชนมีมากกว่า 23 ประเภทแต่ที่พบส่วนใหญ่ มีจำนวน 8 ประเภทดังนี้

1. สารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี

2. น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วรีไซเคิลได้

3. น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วรีไซเคิลไม่ได้

4. แบตเตอรี่รถยนต์

5. มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ

6. ถ่านไฟฉาย

7. หลอดฟลูออเรสเซนต์

8. ของเสียประเภทอินทรีย์สารติดไฟได้ เช่นกระป๋องสเปรย์ 

มลพิษทางอากาศคือ

ภาวะของอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่มากพอ และเป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้เกิดผลเสือต่อสุขภาพ อนามัยของมนุษย์ สัตย์ พืช และวัสดุต่างๆ

สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ คือ

สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญ มีดังนี้

1. ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ รถยนต์เป็นแหล่งก่อปัญหาอากาศเสียมากที่สุด สารที่ออกจาก รถยนต์ที่สำคัญ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และของกำมะถัน สารพวกไฮโดรคาร์บอนนั้น เกือบทั้งหมดออกมาจากท่อไอเสีย เป็นพิษต่อมนุษย์โดยตรง นอกจากนี้สารตะกั่วในน้ำมันเบนซินชนิดซุปเปอร์ยังเพิ่มปริมาณตะกั่วในอากาศอีกด้วย

2. ควันไฟ และก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

- จากโรงงานผลิตสารเคมี ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานทำเบียร์ โรงงาน สุรา โรงงานน้ำตาล โรงงานกระดาษ โรงงานถลุงแร่ โรงงานย้อมผ้า โรงงานทำแก้ว โรงงานผลิตหลอดไฟ โรงงานผลิตปุ๋ย และโรงงานผลิตกรด

- พลังงานที่เกิดจากสารเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ทำให้เพิ่มสาร ต่าง ๆ ในอากาศ อาทิ สารไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ ออกไซด์ของไนโตรเจน และ กำมะถันในบรรยากาศ

3. แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณที่กำลังก่อสร้าง โรงงานทำปูนซีเมนต์ โรงงาน โม่หินโรงงานทอผ้า โรงงานผลิตโซดาไฟ เหมืองแร่ เตาเผาถ่าน โรงค้าถ่าน เมรุเผาศพ

4. แหล่งหมักหมมของสิ่งปฏิกูล ได้แก่ เศษอาหาร และขยะมูลฝอย

5. ควันไฟจากการเผาป่า เผาไร่นา และจากบุหรี่

6. การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ก่อให้เกิดละอองกัมมันตรังสี

7. การตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา การใช้เรดิโอไอโซโทป ที่ขาดมาตรการที่ถูกต้องในการ ป้องกันสภาวะอากาศเสีย

8. อากาศเสียที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟป่า กัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ คือ

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ มีดังนี้

1. ทำลายสุขภาพ อากาศเสียทำให้เกิดโรค แพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรค เกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต ผลที่เกิดในระยะยาวอาจทำให้ถึงตายได้

2.ทำลายสิ่งก่อสร้าง และเครื่องใช้โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยโลหะทำให้เกิดการสึกกร่อน ทำให้หนังสือและศิลปกรรมต่าง ๆ เสียหาย

3. ทำให้ทัศนวิสัยเลวลง และมีผลทำให้อุณหภูมิอากาศลดต่ำลงกว่าปกติได้ ทัศนวิสัยเลวลง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งในอากาศ ท้องถนน และท้องน้ำ

ระเบียบและกฎหมายที่ควบคุมของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม คือ

ระเบียบและกฎหมายที่ควบคุมของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ระเบียบและกฎหมายที่ควบคุมกากกัมมันตรังสี มีอะไรบ้าง

ระเบียบและกฎหมายที่ควบคุมกากกัมมันตรังสี โดยสำนักปรมาณูเพื่อสันติ ได้แก่

1.พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 

2.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546 

3.กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกแบบใบอนุญาต พ.ศ.2546 

4.กฎกระทรวงพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2550  

ระเบียบและกฎหมายที่ควบคุมมูลฝอยติดเชื้อ

ระเบียบและกฎหมายที่ควบคุมมูลฝอยติดเชื้อ เป็นกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คืออะไร

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหมายถึงพื้นที่ใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไปหรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ ที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับความกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือสมบัติอันควรแก่การอนุรักษ์

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ
1 2 3 4