Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม ร่วมติดตามตรวจสอบการจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุเมธ  อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม มอบหมายให้ นางสาวโชติกา  คันธะรัตน์ เข้าร่วมติดตามตรวจสอบการจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่