Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้            นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ในการจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย  ผู้แทน สผ    ผู้แทนทสจ และสสภ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน รวมจำนวน 35 คน ผลการอบรมสัมมา มีดังนี้

   1. ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สผ ในการดำเนินกิจกรรมในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร สระแก้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 25,000 บาท/จังหวัด 

   2. การจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในปีต่อๆ ไป สผ อาจจะไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ ทสจ ได้ เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ ของจังหวัดตามกฏหมาย ( พรบ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พศ 2535) อยู่แล้ว ขอให้ ทาง ทสจ ไปหารือ สปทส เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมแผนปฏิบัติการ

  3. ในการขอจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา และการขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯในปี 2563 ที่จังหวัดจะต้องจัดทำในปีงบประมาณนี้นั้น ในทางปฏิบัติ สผ จะดำเนินการจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณของ  อปท สำหรับก่อสร้างหรือดำเนินการให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในส่วนระบบกำจัดของเสียรวม ให้ขอไปทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมขยะมูลฝอยต้นทาง เป็นต้น วงเงินงบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท ผู้จัดทำคำของบประมาณยังคงเป็นกองทุนสิ่งแวดล้อม สผ

   4.ขั้นตอนการพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 63
       4.1 สผ แจ้งจังหวัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ในเดือนมกราคม 
       4.2 ขอให้จังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติฯ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ สผ ในเดือนพฤษภาคม 
       4.3 สผ จะจัดตั้งคำของบประมาณสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เสนอสำนักงบประมาณ ในเดือนตุลาคม

แกลเลอรี่