Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทน.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ผอ.ทน.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๔ ก.ย.๖๓ ผอ.สมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นายชัยชาญ วงศ์บุญมี ผอ.ทน.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ สกุลลิขเรศสีมา เป็นประธานจากวาระการประชุม เรื่องเดิม  สทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ และจัดลำดับความสำคัญพร้อมเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำในการประชุมครั้งที่ ๒/๖๓ นวม ๗๗๖ โครงการ วงเงิน ๑.๐๒ ล้านล้านบาท(แผน ๗ ปี)โดยประธานให้ทบทวน ก่อนเสนอ กนช. และปรับแก้ไขใหม่เป็น ๕๕๗ โครงการ วงเงิน ๘.๗๙ แสนล้านบาท (แผนจำเป็นเร่งด่วน 3 ปี) ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ทั่วประเทศ ทั้งนี้มีโครงการสำคัญ ในลุ่มน้ำมูล ๕๑ โครงการ วงเงิน ๒๙,๘๔๗ ล้านบาท และจากแผนแม่บท ๖ ด้านในครั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปี ๒๕๖๕ เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๓ เป็นการทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา พบว่า ๑.พื้นที่ลำดับความสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขคือพื่นที่ อ.สีคิ้ว อ.โนนไทย แต่ประธานคิดว่าน่าจะเป็นแถวด่านขุนทด เทพารักษ์ ซึ่งยังไม่สะท้อนปัญหาที่แท้จริง 
๒.จะทำอย่างไรในการเก็บข้อมูลพื้นที่นอกเขตชลประทานให้มากขึ้น
๓.การติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนยังมีน้อยและอาจไม่ตรงจุดเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วม 
๔.การนำปริมาณน้ำในอ่างใหญ่ ๔ อ่างมารวมกันนั้นไม่ถูกต้องนักเพราะทั้ง ๔ อ่างไม่ได้เชื่อมต่อกัน
ผู้แทน สทนช.แจ้งว่าในวันที่ ๑๗-๑๙ ก.ย.๖๓ อาจมีฝนเพิ่มเติมในโคราช หรือเรียกว่าพายุจะเข้าไทยมีผลต่อ จ.นครราชสีมาแน่
มติที่ประชุมรับทราบ