Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดสร้างอุทยานไดโนเสาร์ (Dino Park)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดสร้างอุทยานไดโนเสาร์ (Dino Park)

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดสร้างอุทยานไดโนเสาร์ (Dino Park) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วย นายรติ ลอยทวินันท์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และ น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส. เขต 2 นครราชสีมา มติที่ประชุม สรุปได้ดังนี้
1.เห็นชอบการกำหนดแนวเขตโครงการจัดสร้างอุทยานไดโนเสาร์ (Dino Park) ขนาดพื้นที่ 593 ไร่ 3 งาน 23 ตรว. โดยให้กันพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาต ต่อไป
2.การจัดทำแนวถนนรอบแนวเขตโครงการฯ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ขอให้ ม.ราชภัฏฯ จัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป 
3.ม.ราชภัฏฯ จัดทำผังการบริหารจัดการพื้นที่โครงการฯ 
4.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การขับเคลื่อนโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลก ซึ่งจะเป็น The UNESCO Triple Crown โดยการประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของจีโอพาร์ค และไดโนเสาร์ การสนับสนุนงบประมาณระดับกรม และงบประมาณของจังหวัด