Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนสิ่งแวดล้อม โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๙ ก.ย.๖๓ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางวราภรณ์ ครัวกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรตามโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองจำปา ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและฝึกปฏิบัติกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้เยวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ซึ่งได้บรรยายเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักการ ๓Rs การคัดแยกขยะรีไซเคิล ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน การทำหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ การทำถังหอม การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำฮอร์โมนไข่ เป็นต้น

แกลเลอรี่