Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์ น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนยุทธศาสตร์ น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม สรุปได้ดังนี้
1.วาระเพื่อทราบ ที่ประชุมรับทราบ
1.1 ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวร 5 โครงการ 52 กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรร 381,987,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34.37 % เหลือจ่าย 9,091,681.94 บาท
1.2 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงการ 13 กิจกรรม 46 รายการ งบประมาณ 392,931,000 บาท
2.วาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
2.1 การขออนุมัติปรับแผน งบประมาณคงเดิม ของโครงการชลประทาน จำนวน 5 โครงการ
2.2 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.3 แผนปฏิบัติการราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมงบประมาณ 3,764,004,789 บาท