Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์ (น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564

ส่วนยุทธศาสตร์ (น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ (น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) และ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย อำนวยการกองพัฒนาระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถาม สรุปได้ ดังนี้
1.ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเดิม พร้อมปัญหาอุปสรรคกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย รอบ 12 เดือน โดยในส่วนของตัวชี้วัดระบบฐานข้อมูลได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในระบบ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
2.กรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ประเมินประสิทธิผลและศักยภาพของหน่วยงาน โดย
2.1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 ( 3-5 ตัวชี้วัด) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน , นโยบายที่สำคัญเป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน และผลงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ
2.2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 30 ( 1 ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 แบ่งเป็น การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ร้อยละ 15 และ การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ร้อยละ 15
ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมิน กำหนด เป้าหมายขั้นต้น (50) ,มาตรฐาน (75) และขั้นสูง (100)
3.จังหวัดนครราชสีมา จะกำหนดการประชุมเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด ภายในเดือนกันยายน 2563 และนำส่งให้ ก.พ.ร. ในเดือนตุลาคม 2563 

แกลเลอรี่