Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2563

ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2563

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนางวนิดา วิศิษฎ์วรากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา (ชั้น 3) เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

แกลเลอรี่