Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน ครั้งที่ 1

ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนางวนิดา วิศิษฎ์วรากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน ครั้งที่ 1 หััวข้อ "การกวาดสัญญาณและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อสร้างภาพอนาคตการพัฒนาเมืองใหม่นครราชสีมา" ภายใต้โครงการศึกษาแผนแม่บทเมืองใหม่นครราชสีมา ณ ห้องประชุม A โรงแรม ดิ อิพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน