Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดข้อมูลผังแปลงพื้นที่เป้าหมายตามโครงการ คทช. ในเขตพื้นที่นิคมฯ ทั้ง 2

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดข้อมูลผังแปลงพื้นที่เป้าหมายตามโครงการ คทช. ในเขตพื้นที่นิคมฯ ทั้ง 2

วันที่ 18 ต.ค.60 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้นายสมเกียรติ รื่นกลิ่น จพง.ป่าไม้อาวุโส และนายสมชัย เสริฐศรี นวก.ป่าไม้ชำนาญการ ร่วมกับนายเสมา ยศยิ่งยง ผปค.นิคมฯลำตะคอง และนายสุภวัฒน์ หนูพริก ผปค.นิคมฯพิมาย นายสมชาย อวิคุณประเสริฐ หน.หน่วยป้องกันฯที่ นม.1 (ปากช่อง) ผุ้แทนนายเลิศชาย ไชยณรงค์ ผู้แทน สบอ.ที่ 7 รองนายก อบต.ขนงพระ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดข้อมูลผังแปลงพื้นที่เป้าหมายตามโครงการ คทช. ในเขตพื้นที่นิคมฯ ทั้ง 2 แห่ง ผลสรุป ดังนี้ 1. พื้นที่นิคมฯ ลำตะคอง จำนวน 4 กลุ่มแปลง เนื้อที่ 122-1-72 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่จัดให้ราษฎรเช่าทำประโยชน์ จำนวน 36 ราย เนื้อที่ 91-1-96 ไร่ และพื้นที่ส่วนกลางและสระน้ำ จำนวน 30-3-76 ไร่ 2. พื้นที่นิคมฯ พิมาย จำนวน 5 กลุ่มแปลง เนื้อที่ 173-2-63 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่จัดให้ราษฎรเช่าทำประโยชน์ จำนวน 49 ราย เนื้อที่ 170-2-15 ไร่ และพื้นที่ส่วนกลาง (แปลงว่าง) 1 แปลงเนื้อที่ 3-0-48 ไร่ 3. ให้นิคมฯ ทั้ง 2 แห่ง ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันกับรูปแผนผังและบัญชี พร้อมจัดทำแผนที่ 1 50,000 แสดงตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละกลุ่มแปลงให้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ สนง.ทสจ.นม. ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 4. ผู้แทนผู้ สน.จทป.ที่ 8 (นม.) และผู้แทน สบอ.ที่ 7 (นม.) แจ้งในเบื้องต้นว่า ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่รับผิดชอบ แต่เพื่อความชัดเจน จะได้นำค่าพิกัด GPS ของแต่ละกลุ่มแปลง ไปเพื่อตรวจสอบยืนยันเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง

แกลเลอรี่