Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.นม. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 18 ต.ค.60 เวลา 14.00 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวรุ่งนภา วิเศษแสนยากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 42560 ณ ห้องประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่