Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.นม. ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (นครชัยบุรินทร์) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

วันที่ 10 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ผอ.สนง.ทสจ.นม. มอบหมายส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (นครชัยบุรินทร์) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ มี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ดำเนินงานโดย รศ.สุเมธ แก่นมณี หัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษา สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทำงาน บรรยาย และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน นักวิชาการ และท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แกลเลอรี่