Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมประชุม โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน

วันที่ 7 กพ. 2561 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม.  มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช โดยว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุม. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาล. นายก อบต. ปลัด ผอ. กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากกน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 300 คน

   โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นม.ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ จว.นม จำนวน 660 ตัน/วัน มากำจัดและแปรรูปเป็นกระแสไฟฟ้าขนาด 9.9 Mw ประกอบด้วยสถานีขนถ่ายขยะ จากรถสู่รถ  (Transfer station site)จำนวน 3 แห่ง ที่มีรัศมีการให้บริการแก่ อปท. ที่มีระยะขนส่งขยะไม่เกิน 50 Km. โดยมีเอกชนลงทุน 100%  และคืนผลตอบแทนให้ อปท. ที่ส่งขยะเข้ากำจัด ร้อยละ 5 ของค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย

การประชุมในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้ขอความร่วมมือ. อปท. ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้นำบันทึกข้อตกลงระหว่าง อบต.นากลาง และ อปท. ในพื้นที่ ที่ต้องการเป็น ภาคีสมาชิก ในการรวมกลุ่มพื้นที่ให้บริการแก่ อปท. ด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอย ไริด้นำเรื่องขออนุมัติสภา. อปท. เพื่อขอความเห็นชอบตามบันทึกข้อตกลงก่อนลงนาม. โดยในเบื้องต้นทางที่ปรึกษาคาดว่าโครงการ จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ ระบบกำจัดขยะได้ภายในปี พ.ศ. 2563

แกลเลอรี่