Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๑ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ง๑ และ ง๒ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ณ โรงแรมสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดนครราชสีมา (ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คนโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ ๗ ตำบล ในอำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลหนองกระทุ่ม หมื่นไวย ในเมือง จอหอ บ้านเกาะ ตลาด หัวทะเล รวมระยะทางโดยประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ทางบริษัทที่ปรึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาความเหมาะสม ๓๐๐ วัน ในการก่อสร้างถนนสาย ง๑ และ ง๒ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาการคมนาคมขนส่งในบริเวณชุมชนเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นการพัฒนาตามแนวผังเมืองรวมทั้งบริเวณที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม การสาธารณูปโภค การบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แกลเลอรี่