Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมประชุมรับฟังความคิเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น

วันที่ 2 ก.พ.61 เวลา 8.30-16.30 ผอ.ทสจ.นม. มอบหมาย ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล สรุปได้ดังนี้
1.สถานการณ์และแนวโน้ม 20 ปี ข้างหน้า จากทั้งภายนอกและภายในประเทศ (กระแสโลกาภิวัฒน์  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ภัยความมั่นคง สิทธิมนุษยชนมีความเข้มข้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมสูงอายุ ความเหลื่อมลำ้ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและทุนด้านอื่นๆ ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน)
2.กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยรัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผรปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ แผนความมั่นคง แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ ทุกแผนอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ หากไม่สอดคล้องจะไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณ
3.วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2579 : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน คือ ความมั่นคง ,สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ,พัฒนาส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ,สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ,สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5.แบ่งกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ

แกลเลอรี่