Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมประชุมผู้แทนเครือข่าย Eco Network. โครงการทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ(1-5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันทึ่ 1-2 ก.พ. 61
นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ. ทสจ.นม มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมผู้แทนเครือข่าย Eco Network. โครงการทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ(1-5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน. 41 ตัวชี้วัด ณ ห้องพิมาย ชั้น 1 โรงแรมสีมาธานี จว.นม. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3228/2559 ลว. 4 พค.59 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ต.ลาดบัวขาว. ต.มิตรภาพ. ต.กุดน้อย. ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว. จว.นม. 

โดยที่ประชุมได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียดของเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย Eco. Network และเกณฑ์การประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการสำหรับการขับเคลื่อนเมือริงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ. ในมิติสิ่งแวดล้อม มี 9 ด้าน (19 ตัวชี้วัด)  ได้แก่ 
- การจัดการคุณภาพน้ำ 4 ตัวชี้วัด
- การจัดการคุณภาพอากาศ 2 ตัวชี้วัด
- การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ 2 ตัวชี้วัด
- การจัดการพลังงาน 2 ตัวชี้วัด
- การจัดการเหตุเดือดร้อนรำคาญ 1 ตัวชี้วัด
- กระบวนการผลิต 2 ตัวชี้วัด
- ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 3 ตัวชี้วัด
- การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 2 ตัวชี้วัด
-  การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ตัวชี้วัด

แกลเลอรี่