Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

Green Office (ทสจ.นม. สำนักงานสีเขียว)

ดูทั้งหมด
นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green  ในระดับประเทศ

นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ ตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย สนง.ทสจ.นม. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง)

31 ม.ค. 62

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1)

ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1)

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางวนิดา วิศิษฎ์วรากร เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1) ประจำปี 2563 โดยมีนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลฯ พื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พร้อมทั้ง ลงพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฯ และแหล่งทำเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านสวนสระเพลง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

3 ก.ย. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ผอ.ทน.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ผอ.ทน.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๔ ก.ย.๖๓ ผอ.สมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นายชัยชาญ วงศ์บุญมี ผอ.ทน.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ สกุลลิขเรศสีมา เป็นประธานจากวาระการประชุม เรื่องเดิม สทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ และจัดลำดับความสำคัญพร้อมเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำในการประชุมครั้งที่ ๒/๖๓ นวม ๗๗๖ โครงการ วงเงิน ๑.๐๒ ล้านล้านบาท(แผน ๗ ปี)โดยประธานให้ทบทวน ก่อนเสนอ กนช. และปรับแก้ไขใหม่เป็น ๕๕๗ โครงการ วงเงิน ๘.๗๙ แสนล้านบาท (แผนจำเป็นเร่งด่วน 3 ปี) ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ทั่วประเทศ ทั้งนี้มีโครงการสำคัญ ในลุ่มน้ำมูล ๕๑ โครงการ วงเงิน ๒๙,๘๔๗ ล้านบาท และจากแผนแม่บท ๖ ด้านในครั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปี ๒๕๖๕ เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๓ เป็นการทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา พบว่า ๑.พื้นที่ลำดับความสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขคือพื่นที่ อ.สีคิ้ว อ.โนนไทย แต่ประธานคิดว่าน่าจะเป็นแถวด่านขุนทด เทพารักษ์ ซึ่งยังไม่สะท้อนปัญหาที่แท้จริง ๒.จะทำอย่างไรในการเก็บข้อมูลพื้นที่นอกเขตชลประทานให้มากขึ้น ๓.การติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนยังมีน้อยและอาจไม่ตรงจุดเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วม ๔.การนำปริมาณน้ำในอ่างใหญ่ ๔ อ่างมารวมกันนั้นไม่ถูกต้องนักเพราะทั้ง ๔ อ่างไม่ได้เชื่อมต่อกัน ผู้แทน สทนช.แจ้งว่าในวันที่ ๑๗-๑๙ ก.ย.๖๓ อาจมีฝนเพิ่มเติมในโคราช หรือเรียกว่าพายุจะเข้าไทยมีผลต่อ จ.นครราชสีมาแน่ มติที่ประชุมรับทราบ

16 ก.ย. 63

ข่าวบริการ

ดูทั้งหมด
ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรม วิทยากรตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรม วิทยากรตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๘ ก.ย.๖๓ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางวราภรณ์ ครัวกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประชาชนในตำบลมะค่า มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ วิธีการคัดแยกขยะและวิธีลดปริมาณขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ซึ่งได้บรรยายเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักการ ๓Rs การคัดแยกขยะรีไซเคิล ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน การทำหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ การทำถังหอม การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำฮอร์โมนไข่ เป็นต้น

14 ก.ย. 63