Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่

     งานด้านยุทธศาสตร์ 

          ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกระทรวง

 • การทำแผนพัฒนาจังหวัด
 • การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
 • การจัดทำคำของบประมาณจังหวัด
 • การติดตามผลการดำเนินโครงการ
 • การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
 • การดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล และผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
 • การจัดทำกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร กำหนด
 • การดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     งานด้านข้อมูลและสารสนเทศ

 • จัดทำและพัฒนาเว้บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
 • จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรป่าไม้
 • จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
 • จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำบาดาล
 • จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย