Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ มีอำนาจหน้าที่

  • ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด
  • ประสานการเผ้าระวัง  ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่บำรุงรักษา  และระบบเดือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
  • กำกับ  ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด
  • อนุญาต  ควมคุม  กำกับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ำบาดาล
  • ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
  • กำกับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด