Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่

  • จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
  • ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
  • ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ตรวจสอบ  ควบคุม  กำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
  • ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ