Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีอำนาจหน้าที่

  • การอนุญาต  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าไม้แปรรูป  โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
  • การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
  • การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
  • การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
  • การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ
  • ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  • จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
  • ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด
  • ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
  • ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ