Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Offices for Natural Resources & Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
(ผู้อำนวยการระดับสูง)

นายสุเมธ อำภรณ์ 
Mr. Sumate Amporn

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา
Provincial Offices for Natural Resources & Environment Nakhon Ratchasima

ประวัติการศึกษา ด้านการศึกษา 

2518-2520

ประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ 2525 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2526 เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

ด้านการทำงาน

2553 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร

2554 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช

2556 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 2557 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช)